29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 170
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er zich over enkele decennia in academia gevallen hebben voorgedaan
van fnuikende politieke vooringenomenheid – te denken valt aan prof. dr. Buikhuizen
in de jaren tachtig tot prof. dr. Ruud Koopmans, dr. Jan van de Beek en dr. Dap Hartmann
vandaag de dag – waarbij er sprake was van bestuursdwang, het belemmeren van doorgroei
in de carrière, van laster en zelfs van intimidatie;


van mening dat de vrijheid van wetenschapsbeoefening daarmee wel degelijk al decennia
onderhevig is aan een bepaalde politieke vooringenomenheid;


constaterende dat het waarborgen van diverse perspectieven binnen het wetenschappelijk
onderwijs een absolute noodzakelijkheid dient te zijn;


verzoekt de regering, de VSNU op te dragen een meldpunt in te richten en een ombudsman
aan te stellen ten behoeve van studenten, medewerkers, docenten en hoogleraren die
zich op welke wijze dan ook belemmerd voelen in hun recht op academische vrijheid
en de uitoefening van het vrije woord,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema