28 750
Gemeentelijke herindeling


Nr. 70
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meerdere wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat in grotere gemeenten
de afstand tot het bestuur als groter wordt ervaren door de inwoners;


verzoekt de regering, een visie te geven op een eventuele bovengrens aan de grootte
van een gemeente, alsmede een visie op nut en noodzaak van gemeentelijke splitsingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol