28 750
Gemeentelijke herindeling


Nr. 69
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat de kosten
per hoofd van de bevolking stijgen als de gemeente groter wordt;


overwegende dat het niet vanzelfsprekend is dat na een fusie goedkoper gewerkt wordt
en dat er meer geld overblijft voor voorzieningen;


verzoekt de regering om, een financieel scenario voor de negen fusiegemeenten, rekening
houdend met inflatie, gemiddelde kostenstijgingen in Nederlandse gemeenten en het
voorzieningenniveau in de negen fusiegemeenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol