27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 315
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lerarenteams een belangrijke rol hebben bij de besteding van de
middelen van het werkdrukakkoord;


overwegende dat inspraak van het onderwijspersoneel bijdraagt aan de kwaliteit van
het onderwijs en het draagvlak voor afspraken;


verzoekt de regering, de ervaringen bij het werkdrukakkoord te gebruiken om met voorstellen
te komen om de inspraak van lerarenteams te versterken bij de uitwerking van de afspraken
in de cao,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld