27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 312
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderwijsraad in zijn recente brandbrief aan de Minister over het
lerarentekort stelt dat de kwaliteit van het onderwijs – en daarmee het lerarentekort
– de hele samenleving raakt en dus ook interdepartementaal opgepakt dient te worden;


constaterende dat de Onderwijsraad een taskforce lerarentekort voorstelt om een impuls
te geven aan het oplossen van de lerarentekorten met een regierol voor de Minister
voor onderwijs en een rol voor meerdere ministeries gezien de maatschappelijke impact
van het lerarentekort;


verzoekt de regering, het instellen van een dergelijke – interdepartementale – taskforce
voor te bereiden en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul