27 923 Werken in het onderwijs


Nr. 298 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bewindspersonen hebben aangekondigd de lerarenbeurs te gaan evalueren;

overwegende dat de middelen die beschikbaar zijn voor de lerarenbeurs in de afgelopen
jaren regelmatig onderbenut bleven;


voorts overwegende dat thans alleen bachelor- en masteropleidingen in aanmerking komen
voor gebruik van de lerarenbeurs;


verzoekt de regering bij de evaluatie nadrukkelijk te overwegen om ook geaccrediteerde
post-hbo-opleidingen voor vergoeding in aanmerking te laten komen en de Kamer over
de uitkomst van die overweging bij de evaluatie te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Rog