27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 297
MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote verschillen bestaan tussen de salarisgebouwen en carrièreperspectieven
in de verschillende onderwijssectoren;


overwegende dat er met name in het primair onderwijs grote onrust is ontstaan over
de verschillen in beloning tussen de sectoren, en dat het functiewaarderingssysteem,
waarop de verschillen in beloning als gevolg van opleidingsniveau, taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn gebaseerd, al langere tijd niet is herzien;


verzoekt de regering, de Stichting van het Onderwijs op te roepen te komen tot een
intersectoraal functiewaarderingstraject, waarbij in ieder geval de lesgevende functies
in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs
worden betrokken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Rog
Van Meenen