De motie Kwint/Westerveld over landelijk registreren van het lerarentekort

03 April 2018
FVD
Uitkomst
Hele tekst van de motie

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 287
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort op dit moment wordt geregistreerd door vrijwilligers
via de website lerarentekortisnu.nl en nog niet alle scholen hierbij aangesloten zijn;


overwegende dat de registratie van het lerarentekort een taak is van het Ministerie
van OCW, zodat er een landelijk beeld kan ontstaan over hoeveel uitval er is en welke
noodgrepen scholen doen om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen en in welke
regio's er een succesvolle aanpak van het lerarentekort is;


verzoekt de regering, de problematiek van het lerarentekort in de praktijk in kaart
te brengen door landelijk te gaan registreren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld

Onderwijs

  • Onderwijs naar Fins model
  • Herinvoeren van de basisbeurs
  • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees Meer

Alle stemmingen over Onderwijs

Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Onderwijs
TITEL FVD UITKOMST

De motie Wiersma/Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 78
MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een leven lang leren effect heeft op verschillende beleidsterreinen
waaronder onderwijs en scholing, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid;


overwegende dat het kabinet in het regeerakkoord heeft afgesproken het overheidsbeleid
rond scholing en een leven lang leren te willen bundelen en dat het een leercultuur
wil bewerkstelligen;


constaterende dat hier inspanningen vanuit verschillende ministeries voor zijn vereist;

verzoekt de regering, in haar verdere uitwerking voor de zomer mee te nemen hoe een
leven lang leren van grotere waarde in de sociale zekerheid kan worden gemaakt, hoe
overheidsbeleid beter wordt ingezet om de gewenste leercultuur te bewerkstelligen,
en daarnaast specifiek aandacht te besteden aan de krapte op de arbeidsmarkt en het
bundelen van de inspanningen rond scholing vanuit alle ministeries, opdat er eenduidigheid
in beleid ontstaat en Nederlanders weten waar ze aanspraak op kunnen maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Wiersma
Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over deelname van laaggeletterden aan beroepsgerichte scholing

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 84
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor mensen die laaggeletterd zijn de toegang tot een leven lang
leren veel beperkter wordt gevonden dan voor andere mensen en zij daardoor een groot
risico lopen om op een bepaald moment in hun leven ook de toegang tot de arbeidsmarkt
definitief te verliezen;


overwegende dat in Nederland veel laaggeletterd arbeidspotentieel onderbenut blijft
doordat de betrokken mensen niet de weg weten te vinden naar mogelijkheden om zich
te ontwikkelen;


verzoekt de regering om, bij de uitwerking van flexibilisering van het mbo-onderwijs
voor volwassenen en de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid nadrukkelijk mee
te wegen hoe, in aansluiting op alfabetiseringscursussen, de deelname van laaggeletterden
aan beroepsgerichte scholing kan worden bevorderd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over een leven lang leren voor leraren

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over een leven lang leren voor iedereen

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 87
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkende alleenstaande ouders nu moeilijk of niet kunnen om- of
bijscholen door voorwaarden voor omscholing en praktijkleren en door risico's in de
inkomenssfeer;


van mening dat het principe van een leven lang leren voor iedereen toegankelijk moet
zijn;


roept de regering op, zich in te zetten, een leven lang leren voor iedereen mogelijk
te maken op een wijze zodat ook genoemde werkende alleenstaande ouders zeker zijn
van scholingsmogelijkheden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van der Molen c.s. over opleidingstrajecten op maat voor zijinstromers

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 88
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in het kader van een leven lang leren belangrijk is om zijinstromers
beter te faciliteren en dat er vooral in de zorg en in het onderwijs dringend behoefte
is aan zijinstromers;


tevens overwegende dat steeds meer organisaties in samenwerking met roc's opleidingstrajecten
op maat aanbieden, maar bij de uitvoering, financiering en werving onder zijinstromers
aanlopen tegen wettelijke bepalingen die voorschrijven dat een mbo-opleiding altijd
drie jaren zou moeten duren, terwijl voor zijinstromers vanwege hun expertise en ervaring
een kortere opleiding veelal voldoende is en deze lange studieduur ook vaak zijinstromers
afschrikt;


voorts overwegende dat het kabinet voornemens is te komen tot flexibilisering in het
mbo;verzoekt het kabinet:


1. voor specifieke doelgroepen die al relevante expertise en werkervaring bezitten, artikel
7.2.4a, lid C en lid D van de Wet op educatie en beroepsonderwijs, voor zover nodig,
dusdanig aan te passen dat respectievelijk vakopleidingen korter dan twee studiejaren
(lid C) en middenkaderopleidingen korter dan drie studiejaren (lid D) mogelijk worden
gemaakt;2. de Kamer hierover te informeren voor het komende zomerreces,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Wiersma

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Beertema over salarissen van bestuurders in de onderwijs-cao

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 286
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN BEERTEMA

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beloningen van bestuurders in het onderwijs in veel gevallen niet
onder de onderwijs-cao vallen;


constaterende dat ook bestuurders in het onderwijs taken verrichten die binnen het
onderwijs vallen;


verzoekt de regering om, alle salarissen, ook die van bestuurders, onder te brengen
in de onderwijs-cao,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over landelijk registreren van het lerarentekort

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 287
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort op dit moment wordt geregistreerd door vrijwilligers
via de website lerarentekortisnu.nl en nog niet alle scholen hierbij aangesloten zijn;


overwegende dat de registratie van het lerarentekort een taak is van het Ministerie
van OCW, zodat er een landelijk beeld kan ontstaan over hoeveel uitval er is en welke
noodgrepen scholen doen om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen en in welke
regio's er een succesvolle aanpak van het lerarentekort is;


verzoekt de regering, de problematiek van het lerarentekort in de praktijk in kaart
te brengen door landelijk te gaan registreren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over middelen voor de maatschappelijke diensttijd inzetten tegen het lerarentekort

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 291
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op termijn 100 miljoen euro structureel wordt uitgetrokken voor
de maatschappelijke diensttijd;


overwegende dat het bestrijden van het lerarentekort een grotere prioriteit heeft;

verzoekt de regering om, de middelen die voor de maatschappelijke diensttijd zijn
gereserveerd in te zetten voor het bestrijden van het lerarentekort,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over een maximum aan de uitgaven voor uitzendkrachten

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 289
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitzend- en detacheringsbureaus leraren die al in loondienst zijn
wegkapen op scholen, door bijvoorbeeld hogere salarissen te bieden, waarmee het lerarentekort
op scholen wordt vergroot en deze scholen uiteindelijk weer via die bureaus het tekort
moeten opvullen;


overwegende dat onderwijsgeld weglekt naar dit soort bureaus omdat leraren via deze
weg veel duurder zijn voor scholen dan hen direct in loondienst te nemen;


verzoekt de regering om, samen met scholen voorstellen te doen over een maximumpercentage
van de lumpsum dat scholen mogen uitgeven aan uitzend- en detacheringskrachten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Van den Hul over het wettelijk collegegeld voor alle studenten

03 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 292
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen met een tweede opleiding in de richting gezondheidszorg of
onderwijs het instellingscollegegeld moeten betalen;overwegende dat de hoge kosten van het instellingscollegegeld een grote drempel zijn;
constaterende dat als we niets doen het lerarentekort in tien jaar stijgt naar 16.000
banen in het primair onderwijs en naar 1.500 in het voortgezet onderwijs;verzoekt de regering, de lerarenopleidingen aan te spreken op hun maatschappelijke
rol en hun te vragen om het wettelijke collegegeld te hanteren voor alle studenten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Van den Hul over een meerjarig deltaplan voor de bestrijding van het lerarentekort

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 293
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering verschillende plannen heeft aangekondigd om het lerarentekort
terug te dringen, maar er geen concrete berekeningen zijn van de verwachte resultaten;


verzoekt de regering, een meerjarig deltaplan te maken voor de bestrijding van het
lerarentekort, waarbij verschillende maatregelen in samenhang worden bezien, inclusief
een tijdslijn met wanneer welke maatregelen worden genomen, door wie en met welk beoogd
resultaat,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Kwint over bezoldiging van toezichthouders in het onderwijs

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 294
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van de toezichthouders in het primair en voortgezet
onderwijs onbezoldigd zijn;


constaterende dat in het hoger onderwijs juist alle toezichthouders bezoldigd zijn
en ruim € 10.000 per jaar krijgen;


verzoekt de regering, nut en noodzaak van toezichthouders in het onderwijs te onderzoeken
in relatie tot de bezoldiging die zij krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Meenen/Rog over het bestuur van de Onderwijsco_peratie overdragen

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 295
MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van groot belang is voor het Nederlandse onderwijs dat leraren
zich organiseren in een zelfbewuste, professionele beroepsgroep;


constaterende dat de Onderwijscoöperatie beoogd was deze rol te vervullen;

constaterende dat de Onderwijscoöperatie hierin niet geslaagd is, en nimmer het noodzakelijke
draagvlak en het vertrouwen van leraren heeft verworven;


constaterende dat door de bestuurlijke constructie de Onderwijscoöperatie nooit van,
voor en door de leraren zal zijn;


overwegende dat recente ontwikkelingen, zoals PO in actie, aantonen dat het mogelijk
is om de beroepsgroep zelfbewust en professioneel te verenigen;


verzoekt de regering, te bevorderen dat op een zo kort mogelijke termijn het bestuur
van de Onderwijscoöperatie wordt overgedragen aan een interim--bestuur van leraren
die het vertrouwen hebben van de beroepsgroep;


verzoekt de regering voorts, dit interim--bestuur alle ruimte te geven de taken en
bevoegdheden van de huidige coöperatie die op draagvlak kunnen rekenen te behouden,
en de overdracht naar een definitief bestuur voor te bereiden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Meenen
Rog

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul c.s. over het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 296
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we allemaal zeker willen zijn van een goede leraar voor de klas;

constaterende dat het werk van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs even
belangrijk is;


van mening dat de loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs te groot en
onterecht is;


van oordeel dat er snel een oplossing voor het lerarentekort in het basisonderwijs
nodig is;


verzoekt de regering, de loonkloof te dichten en bij de Voorjaarsnota meer geld vrij
te maken voor de leraren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Kuzu,
Westerveld
Van Raan
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Rog/Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 297
MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote verschillen bestaan tussen de salarisgebouwen en carrièreperspectieven
in de verschillende onderwijssectoren;


overwegende dat er met name in het primair onderwijs grote onrust is ontstaan over
de verschillen in beloning tussen de sectoren, en dat het functiewaarderingssysteem,
waarop de verschillen in beloning als gevolg van opleidingsniveau, taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn gebaseerd, al langere tijd niet is herzien;


verzoekt de regering, de Stichting van het Onderwijs op te roepen te komen tot een
intersectoraal functiewaarderingstraject, waarbij in ieder geval de lesgevende functies
in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs
worden betrokken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Rog
Van Meenen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Rog over evaluatie van de lerarenbeurs

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923 Werken in het onderwijs


Nr. 298 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bewindspersonen hebben aangekondigd de lerarenbeurs te gaan evalueren;

overwegende dat de middelen die beschikbaar zijn voor de lerarenbeurs in de afgelopen
jaren regelmatig onderbenut bleven;


voorts overwegende dat thans alleen bachelor- en masteropleidingen in aanmerking komen
voor gebruik van de lerarenbeurs;


verzoekt de regering bij de evaluatie nadrukkelijk te overwegen om ook geaccrediteerde
post-hbo-opleidingen voor vergoeding in aanmerking te laten komen en de Kamer over
de uitkomst van die overweging bij de evaluatie te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over het verdwijnen van banen en vve-voorzieningen binnen de G37

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 80
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de G37 met de bestuursafspraken voor vve-beleid een kwaliteitsslag
hebben gemaakt en er veel initiatieven zijn gestart om onderwijsachterstanden te bestrijden,
inclusief brede voorzieningen voor peuters;


overwegende dat met de keuze voor één van de vijf scenario's herverdeeleffecten ontstaan
en daardoor opgestarte initiatieven mogelijk zullen verdwijnen doordat er geen geld
meer voor is;


verzoekt de regering, in kaart te brengen wat er in de G37 aan banen en voor- en vroegschoolse
voorzieningen gaat verdwijnen als gevolg van de keuze voor een bepaalde variant,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over de middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 81
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanwege herverdeeleffecten de mogelijkheid bestaat dat sommige
scholen minder geld zullen ontvangen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden
bij hun leerlingen;


constaterende dat er in februari een werkdrukakkoord is gesloten waardoor scholen
extra geld kunnen krijgen voor het verlagen van de werkdruk;


verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat op scholen met een groot aantal leerlingen
met een risico op een onderwijsachterstand de huidige middelen voor het bestrijden
van onderwijsachterstanden gelijk blijven, zodat scholen niet gedwongen worden tot
een keuze tussen het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanpakken van de
werkdruk,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over de gevolgen van __n integrale voorziening voor alle peuters

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020 Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 82 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat één integrale voorziening kansenongelijkheid verkleint en de doorgaande
ontwikkellijn naar de basisschool versterkt;


constaterende dat hier bijzonder veel draagvlak voor is bij de brancheorganisaties kinderopvang, gemeenten én het onderwijsveld;

overwegende dat het kabinet verschillende scenario's heeft uitgewerkt over voorschoolse
educatie, maar dat een model met een integrale voorziening ontbreekt;


verzoekt de regering, inzichtelijk te maken wat de educatieve, maatschappelijke en
financiële gevolgen zijn van één integrale voorziening voor alle peuters,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over een voorschools aanbod van minimaal zestien uur

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 83
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verschillende brancheorganisaties voor kinderopvang, de VNG,
PO-Raad en BOinK pleiten voor een voorschoolse voorziening voor alle peuters en hebben
berekend dat er voldoende rijksmiddelen beschikbaar zijn om dit realiseren;


verzoekt de regering om, in overleg met deze partijen de mogelijkheid te onderzoeken
of er met de huidige middelen een voorschools aanbod van minimaal zestien uur gedaan
kan worden voor alle peuters,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over terugvordering van achterstandsmiddelen

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 84
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bassischolen 32 miljoen euro aan achterstandsmiddelen moeten terugbetalen
als gevolg van strenge controles op de administratie van de gewichtenregeling;


overwegende dat bij twijfel of de informatie klopt de bewijslast bij scholen ligt;

verzoekt de regering om, nogmaals naar de terugvorderingen te kijken en in gevallen
waarbij men twijfelt of de administratie opzettelijk onvolledig was bijgehouden, coulant
te zijn en met de school een oplossing te vinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over handhaven van vve-voorzieningen

15 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 85
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voor- en vroegschoolse educatie een grote bijdrage kan leveren
aan het tegengaan van ongelijke kansen en het voorkomen van onderwijsachterstanden
op jonge leeftijd;


overwegende dat de aangenomen motie-Yücel c.s. van juni 2016 de regering vroeg kleinere
gemeentes beter in staat te stellen om goede vve-plekken aan te bieden voor kinderen
met achterstanden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het budget van grotere gemeentes
en zonder dat er wordt bezuinigd op het onderwijsachterstandenbeleid;


verzoekt de regering om, deze Kameruitspraak gestalte te geven op een wijze waarbij
gemeenten hun vve-voorzieningen kunnen handhaven en daar geen voorzieningen hoeven
te worden afgebroken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over een landelijk dekkend aanbod voor achterstandsleerlingen

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 86
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een nieuwe indicator heeft laten ontwikkelen voor het
bepalen van het risico op onderwijsachterstanden en scenario's heeft voorgelegd voor
het verdelen van de beschikbare financiële middelen voor gemeenten en scholen;


overwegende dat de motie-Yücel c.s. uit 2015 vroeg om een nieuw te ontwikkelen indicator
voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen;


voorts overwegende dat volgens deze motie ook onderzocht moest worden welke middelen
daarbij nodig zijn voor een effectief en landelijk dekkend vve-aanbod voor alle doelgroepkinderen;


van mening dat, waar je ook woont in Nederland, elke leerling zeker moet zijn van
gelijke kansen in het onderwijs en dat achterstanden voorkomen en aangepakt moeten
worden;


verzoekt de regering, in samenspraak met PO-Raad en gemeenten, in kaart te brengen
wat er nodig is voor een daadwerkelijk effectief en landelijk dekkend aanbod voor
achterstandsleerlingen;


verzoekt de regering voorts, om een stappenplan te maken en de Kamer vóór Prinsjesdag
2018 aan te bieden over een daadwerkelijk effectief en landelijk dekkend aanbod voor
achterstandsleerlingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kuzu/Van den Hul over extra aandacht voor het gelijkheidsbeginsel

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 362
MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat in Nederland de gelijke rechten van mannen
en vrouwen en etnische minderheden minder ondersteund worden dan in vergelijkbare
landen;


constaterende dat de kennis over burgerschapsonderwijs in Nederland zeer verschillend
is naar onderwijstype;


van mening dat dit zorgelijk is en er zo mogelijk iets aan gedaan moet worden via
goed burgerschapsonderwijs, waaronder kennis van de Grondwet en met name het gelijkheidsbeginsel
van artikel 1;


verzoekt de regering, hier extra aandacht aan te besteden bij de verbetering van het
burgerschapsonderwijs,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuzu
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kuzu/Van den Hul over het ontwikkelteam Burgerschap

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 363
MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ontwikkelteam Burgerschap zich gaat buigen over het curriculum
van het burgerschapsonderwijs;


van mening dat het ontwikkelteam Burgerschap een afspiegeling zou moeten zijn van
de samenleving;


overwegende dat dit niet het geval is;

verzoekt de regering, zich in te spannen om het ontwikkelteam Burgerschap een afspiegeling
te laten zijn van de samenleving,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuzu
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over in gesprek gaan met jongerenorganisaties

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 364
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren die actief zijn in het verenigingsleven, bij sportclubs
en andere maatschappelijke organisaties een positieve bijdrage leveren aan de samenleving;


overwegende dat burgerschap meer is dan een les op school;

verzoekt de regering, om met jongerenorganisaties in gesprek te gaan en aan hen te
vragen wat zij nodig hebben om nog meer jongeren actief te krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over een verband tussen prestatiedruk en maatschappelijke betrokkenheid

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 365
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds meer signalen zijn dat leerlingen en studenten vanwege
de prestatiedruk in het onderwijs minder mogelijkheden zien om zich maatschappelijk
in te zetten;


overwegende dat een goed beeld hierover ontbreekt;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre prestatiedruk in het onderwijs ten
koste gaat van maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en studenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema over burgerschapsonderwijs niet langer vrijblijvend laten zijn

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 367
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek naar burgerschapscompetenties blijkt dat het kennisniveau
van Nederlandse leerlingen lager is dan in vergelijkbare landen;


constaterende dat onderzoek dit toeschrijft aan een gebrek aan richting die scholen
meekrijgen bij hun maatschappelijke taak;


verzoekt de regering om, het burgerschapsonderwijs niet langer vrijblijvend te laten
zijn en het onderwijs handreikingen voor curricula te geven die zich richten op cultuuroverdracht,
assimilatie en emancipatie, gebaseerd op de gedeelde Nederlandse identiteit, tradities
en normen, op de Nederlandse geschiedenis en de joods-christelijke-humanistische waarden,
die bepalend zijn voor onze Nederlandse samenleving,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Özdil over het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 622
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tweetalig onderwijs (tto) 30 jaar ervaring heeft met het gebruik
van Engels;


overwegende dat het tto bewezen successen heeft geboekt in taalbeleid, didactische
concepten en een kwaliteitszorgsysteem;


overwegende dat de trainingen van de tto-docenten doorgaans plaatsvinden vanuit de
lerarenopleidingen;


verzoekt de regering, de Nuffic te vragen om, in overleg met de lerarenopleidingen,
het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs
te faciliteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema/Bisschop over de verengelsing van het hoger onderwijs

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 623
MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN BISSCHOP

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verengelsing van het hoger onderwijs in hoog tempo op ongecontroleerde
wijze groeit en dat het met het oog op de kwaliteit van het onderwijs niet verantwoord
is deze ontwikkeling onverminderd te laten doorgaan totdat een nieuw wettelijk kader
van kracht wordt;


verzoekt de regering handhavend op te treden indien de wettelijk vereiste noodzaak
voor het gebruik van het Engels ontbreekt, bijvoorbeeld ingeval het Engels als doel
op zich geldt, tot het moment dat de aangekondigde voorstellen van de Minister hun
weerslag hebben gekregen in wetgeving,


en gaat over tot de orde van de dag.


Beertema
Bisschop

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over een inventarisatie van alle gedragscodes op hogescholen en universiteiten

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 624
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 7.2 van de WHW zegt dat het onderwijs wordt gegeven in het
Nederlands en dat een andere taal kan worden gebezigd, indien de specifieke aard,
de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten
daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode;


constaterende dat de gedragscodes zoals genoemd in artikel 7.2 van de WHW op een aantal
hogescholen en universiteiten onvindbaar dan wel afwezig blijken te zijn;


overwegende dat volgens artikel 7.2 van de WHW iedere hogeschool en universiteit die
Engelstalig onderwijs aanbiedt een dergelijke gedragscode dient te hebben;


verzoekt de regering, een inventarisatie te maken van alle gedragscodes op hogescholen
en universiteiten zoals in artikel 7.2 van de WHW bedoeld is en indien er sprake is
van de afwezigheid van een gedragscode op een hogeschool of universiteit te komen
met sancties,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Gewijzigd Amendement Futselaar/Özdil (15) over een voorhangprocedure (invoegen onderdeel HA)

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 15
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT
ONDER NR. 9

Ontvangen 25 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

HA
Na artikel 7.50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:


Artikel 7.50a. Voordracht algemene maatregel van bestuur

De voordracht voor een krachtens artikel 7.45, vijfde lid, 7.45a, vijfde lid, 7.45b,
tweede lid, of 7.48, zevende lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt
niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal
is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement beoogt een voorhangbepaling in het wetsvoorstel op te nemen, op grond
waarvan een algemene maatregel van bestuur (amvb) voor het regelen van het verlaagd
wettelijk collegegeld niet tot stand kan komen voordat het ontwerp daarvan vier weken
is voorgelegd aan het parlement. De indieners achten dit wenselijk omdat het wetsvoorstel
de regering veel ruimte geeft in de toekomst voor toekomstige collegegelddifferentiatie,
zowel in het algemeen als voor specifieke doelgroepen, en opleidingen. Omdat hierover
in de Staten-Generaal verschillend wordt gedacht achten de indieners het wenselijk
bij toekomstige wijzigingen het voorstel eerst aan het parlement voor te leggen.

De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel en de daarop gebaseerde amvb is 1 september
2018. De indieners willen dat streven niet in gevaar brengen. Indien de streefdatum
als gevolg van een voorhangprocedure niet meer gehaald zou kunnen worden, kan de regering
ervoor kiezen om het met dit amendement voorgestelde onderdeel op een later tijdstip
in werking te laten treden, waardoor de voorhangverplichting alleen voor volgende
amvb’s komt te gelden.

Futselaar Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Gewijzigd Amendement Bisschop/Futselaar (16) over het recht op kinderbijslag ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen (invoegen artikel IIa)

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 16
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT
ONDER NR. 10

Ontvangen 25 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:
ARTIKEL IIA. WIJZIGING ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt.


B
Artikel 15, tweede lid, komt te luiden:
2. De verplichting van het eerste lid geldt niet indien die feiten en omstandigheden
door de Sociale verzekeringsbank kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk
voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij
ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt
bepaald voor welke gegevens dit onderdeel van toepassing is.C
Artikel 25 vervalt.


Toelichting

Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet bepaalt kort gezegd dat geen recht op
kinderbijslag bestaat ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen.
Dit amendement beoogt die bepaling te laten vervallen.

Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van minderjarige studenten
ernstig verslechterd. Het vervallen van de kindregelingen wordt bij veel minderjarigen
namelijk nauwelijks of helemaal niet meer gecompenseerd door het ontvangen van een
beurs als gift. Door het wegvallen van de kindregelingen kan het nadeel oplopen tot
ruim € 4.000. Dat is slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, juist
voor minderjarigen. Er is ook sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling
ten opzichte van leeftijdgenoten in het mbo: ouders van mbo’ers hebben namelijk wel
recht op ondersteuning van de kindregelingen, terwijl de mbo’er bovendien zelf geen
lesgeld verschuldigd is. Dit amendement verhelpt het probleem door de kindregelingen
toe te passen op alle minderjarigen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat een havist
ernstig nadeel ondervindt bij de keuze voor een passende vervolgopleiding in het hbo.
In 2016 waren er ongeveer 22.500 minderjarige studenten ten aanzien waarvan geen recht
op kinderbijslag bestond, omdat zij studiefinanciering ontvingen. Uitgaande van dat
aantal zouden de kosten van dit amendement circa € 15 miljoen bedragen.

Bisschop Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Amendement Tielen c.s. (11) over een evaluatie (invoegen artikel IIa)

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID TIELEN C.S.

Ontvangen 24 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA. EVALUATIE

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding
van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten
van deze wet in de praktijk.Toelichting

Dit amendement beoogt dat er een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen,
zodat de wet binnen drie jaar geëvalueerd moet worden, waarbij in het bijzonder aandacht
zal worden geschonken aan het effect op de aantallen studenten die instromen in het
hoger onderwijs, in de lerarenopleidingen en het effect op hun leengedrag.

Tielen Bruins Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over collegegeld voor deeltijdopleidingen

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft aangekondigd per AMvB het wettelijk collegegeld
voor eerstejaarsstudenten te halveren;


constaterende dat studenten onder bepaalde omstandigheden kiezen voor een deeltijdopleiding;

overwegende dat deze studenten op deze wijze onnodig benadeeld worden ten opzichte
van studenten die elders in het hoger onderwijs aan een studie beginnen;


verzoekt de regering, per AMvB het collegegeld voor wat betreft deeltijdopleidingen
24 maanden in plaats van 12 maanden te halveren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over vouchers voor een masteropleiding

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten die in de studiejaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
zijn begonnen met studeren geen basisbeurs hebben gekregen en nu ook geen verlaging
van het collegegeld krijgen;


constaterende dat deze studenten bij het behalen van hun hbo-bachelor of wo-bachelor
plus master een voucher ter waarde van € 2.000 voor nascholing of bijscholing ontvangen
en dat deze voucher pas vanaf vijf jaar tot tien jaar na het behalen van het diploma
kan worden gebruikt;overwegende dat deze studenten voor het eerst te maken kregen met het leenstelsel,
het minst van de kwaliteitsverbetering ervaren en in de toekomst mogelijk een hogere
rente op hun studielening moeten betalen;

van mening dat deze studenten disproportioneel veel moeten betalen voor hun studie;


verzoekt de regering, deze vouchers uit te geven aan studenten die gestart zijn in
de studiejaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 en een hbo- of wo-bachelor hebben
afgerond,


verzoekt de regering voorts, het mogelijk te maken voor deze studenten om deze voucher
in te zetten voor een masteropleiding naar keuze, direct na het behalen van hun hbo-
of wo-bachelordiploma,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Özdil/Van den Hul over het verhogen van de aanvullende beurs

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel halvering collegegeld de toegankelijkheid van het
hoger onderwijs moet vergroten;


overwegende dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nog meer wordt vergroot
door te focussen op studenten wier ouders weinig of niet mee kunnen betalen aan de
opleiding;


verzoekt de regering, het collegegeld in het eerste jaar, en voor de lerarenopleidingen
in de eerste twee jaar, met een kwart te verlagen;


verzoekt de regering voorts, de middelen die hierbij vrijkomen te gebruiken om de
aanvullende beurs te verhogen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Kwint over afspraken over bewegingsonderwijs

15 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 304
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Voorgesteld 26 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen steeds minder goed bewegen en motorische vaardigheden afnemen;

constaterende dat vakleerkrachten bewegingsonderwijs bij uitstek leerlingen beter
leren bewegen;


constaterende dat de inzet van een vakleerkracht bijdraagt aan het verminderen van
de werkdruk van groepsleerkrachten;


constaterende dat de in het verleden gestelde ambities in het sectorakkoord over het
minimum aantal gymlesuren niet zijn behaald;


verzoekt de regering om, samen met het onderwijsveld afspraken te maken over bewegingsonderwijs
voor alle leerlingen en daaraan de inzet van vakleerkrachten te koppelen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over versterking van de medezeggenschap

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 629
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport vaststelt dat, hoewel er sprake
is van vooruitgang, er nog geen sprake is van een goede invulling van het instemmingsrecht
op de hoofdlijnen van de begroting van medezeggenschap als het gaat om investeringen
in de kwaliteit van het onderwijs;


overwegende dat volgens de Algemene Rekenkamer bij een kwart van de instellingen de
medezeggenschap in het geheel geen instemmingsrecht op de begroting van 2017 heeft
uitgeoefend;


van mening dat betrokkenheid van de medezeggenschap bij de begroting groot is, zeker
in het kader van de komende sectorakkoorden;


verzoekt de regering, met VSNU, Vereniging Hogescholen en studentenorganisaties te
overleggen op welke wijze de mogelijkheden van medezeggenschap om hun instemmingsrecht
uit te oefenen kan worden versterkt en gegarandeerd, bijvoorbeeld door afspraken te
maken over faciliteiten en tijdige en inzichtelijke levering van informatie, in het
bijzonder waar het extra middelen voor kwaliteitsverbetering betreft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van Meenen/Tielen over de definitie �hoofdlijnen van de begroting�

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 630
MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN TIELEN

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer vaststelt dat er onduidelijkheid bestaat
over wat er wordt verstaan onder «hoofdlijnen van de begroting»;


overwegende dat dit het goed uitoefenen van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen
van de begroting door de medezeggenschap in de weg staat;


verzoekt de regering, in overleg met de studentenbonden en de besturenorganisaties
te komen tot voorstellen ter verbetering van deze definitie en deze in de wet te verankeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Meenen
Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul/�zdil over een onafhankelijke begeleidingscommissie investeringen hoger onderwijs

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 631
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN ÖZDIL

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer (ARK) kritisch is over de mate waarin de
afgesproken voorinvesteringen in het hoger onderwijs zijn gerealiseerd;


van mening dat studenten zeker moeten zijn van de beloofde investeringen in de kwaliteit
van het hoger onderwijs;


overwegende dat er geen twijfel mag bestaan over de besteding van de investeringsmiddelen
voor het hoger onderwijs en over de positie van de medezeggenschap daarbij;


verzoekt de regering, een onafhankelijke «begeleidingscommissie investeringen hoger
onderwijs» in te stellen die de investeringen en de medezeggenschap hierover zorgvuldig
monitort en hier openbaar over rapporteert;


verzoekt de regering tevens, de Kamer over de invulling hiervan voor 1 oktober aanstaande
te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil c.s. over onderschrijven van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 632
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S.

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer gerapporteerd heeft over de voorinvesteringen
in het hoger onderwijs;


spreekt uit dat conform de bevindingen van de Algemene Rekenkamer instellingen in
ieder geval 280 miljoen euro hebben «voorgeïnvesteerd», en in ieder geval 250 miljoen
euro niet;


verzoekt de regering, deze bevindingen te onderschrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Van den Hul
Beertema
Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema over het omarmen van de definitie van �voorinvesteren�

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 634
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er een heldere afspraak lag om de studenten van de cohorten 2015–2017
extra investeringen te gunnen in de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs
teneinde de nadelen van de invoering van het leenstelsel enigszins te compenseren;


constaterende dat er een discrepantie bestaat tussen de definitie van «voorinvestering»
die de Algemene Rekenkamer hanteert en die welke de instellingen binnen het hoger
onderwijs hanteren;


overwegende dat deze discrepantie de controlerende functie van de Kamer ernstig heeft
bemoeilijkt;


verzoekt de regering om, de gehanteerde definitie van de Algemene Rekenkamer te omarmen
in een nader onderzoek naar alle onderwijsinstellingen, om vast te stellen in hoeverre
de aan de studenten beloofde voorinvesteringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van der Molen c.s. over een plan voor compensering

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 635
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogescholen en universiteiten naar de opvatting van de Rekenkamer
300 miljoen minder geïnvesteerd hebben dan toegezegd;


constaterende dat zo'n 150.000 wo-studenten en 270.000 hbo-studenten in de jaren 2015–2017
gestart zijn met hun opleiding;


verzoekt de regering om, in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken een plan op
te stellen hoe de groep studenten die de dupe zijn geworden van de instellingen waar
onvoldoende voorinvestering heeft plaatsgevonden, gecompenseerd kunnen worden en de
Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �z�tok/Van der Graaf over wegnemen van grensbelemmeringen voor mbo'ers

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 851
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 


Nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 31 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er Europese afspraken bestaan over de erkenning van hbo- en universitaire
studies en diploma's;


overwegende dat er voor mbo-opleidingen en -diploma's geen Europese afspraken bestaan;

overwegende dat het juist ook voor vakmensen met een mbo-diploma en mbo-studenten
gemakkelijk zou moeten zijn om net over de grens met België of Duitsland te gaan werken
of stage te lopen;


verzoekt de regering, in overleg met Duitsland en België te onderzoeken welke praktische
belemmeringen er nu zijn voor mensen met een mbo-diploma en mbo-studenten en hoe deze
weggenomen zouden kunnen worden, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özütok
Van der Graaf

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Graaf c.s. over de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties in Belgi� en Duitsland

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 851
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 


Nr. 41
MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 31 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gebrekkige erkenning van diploma's en beroepskwalificaties een van
de drempels is voor grenswerkers;


overwegende dat de grensregio's (provincies, gemeenten, euregio's) in samenwerking
met ITEM een roadmap aan het opstellen zijn voor kansrijke beroepen voor grensoverschrijdend
werken;


verzoekt de regering, de uitkomsten van deze roadmap te delen met de Kamer, structureel
overleg met de grensinfopunten, euregio's, provincies, gemeenten, werkgevers, beroepsorganisaties
en Duitse partners te organiseren en op korte termijn met concrete oplossingen te
komen voor knelpunten in de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Van der Molen
Den Boer
Middendorp
Özütok

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins c.s. over voldoende aandacht en ondersteuning voor geesteswetenschappen

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

9 338
Wetenschapsbudget


Nr. 166
MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geld voor een sectorplan SSH is gereserveerd in de plannen van
dit kabinet;


constaterende dat aan de Nederlandse universiteiten de sociale wetenschappen in financiële
omvang vele malen groter is dan de geesteswetenschappen;


constaterende dat sommige richtingen, zoals theologie en religiewetenschappen en taal-
en letterkunde, van hoge kwaliteit zijn maar een kwetsbare omvang hebben;


van mening dat bij sectorplannen scherpe keuzes nodig zijn en dat investeren nodig
is daar waar de nood het hoogst is;


verzoekt de Minister, het komende sectorplan SSH met name te toetsen op voldoende
aandacht en ondersteuning voor de geesteswetenschappen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins
Özdil
Futselaar
Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie �zdil over verbinding tussen Nationale Wetenschapsagenda en topsectorenbeleid

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 168
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kwantumtechnologie en biotechnologie fundamenten zijn van de hightecheconomie;

overwegende dat Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wereldwijd leidend
zijn op deze gebieden;


overwegende dat de sector waarschuwt dat Nederland die voorsprong dreigt kwijt te
raken aan de Verenigde Staten en China;


overwegende dat het regeerakkoord een sterkere focus van het topsectorenbeleid bepleit
op de economische kansen die kwantum te bieden heeft;


verzoekt de regering om, op het gebied van kwantum- en biotechnologie een verbinding
aan te brengen tussen de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil over de inrichting van de inbeddingsgarantie

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 169
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat NWO met ingang van komende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering
kandidaten gaat vragen om een inbeddingsgarantie;


overwegende dat daarmee onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling
aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen;


verzoekt de regering, de inbeddingsgarantie zo in te richten dat de wetenschappelijke
vrijheid en onafhankelijkheid van onderzoekers ten opzichte van hun beoogde onderzoeksinstelling
gewaarborgd blijft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema over aanstellen van een ombudsman door de VSNU

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 170
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er zich over enkele decennia in academia gevallen hebben voorgedaan
van fnuikende politieke vooringenomenheid – te denken valt aan prof. dr. Buikhuizen
in de jaren tachtig tot prof. dr. Ruud Koopmans, dr. Jan van de Beek en dr. Dap Hartmann
vandaag de dag – waarbij er sprake was van bestuursdwang, het belemmeren van doorgroei
in de carrière, van laster en zelfs van intimidatie;


van mening dat de vrijheid van wetenschapsbeoefening daarmee wel degelijk al decennia
onderhevig is aan een bepaalde politieke vooringenomenheid;


constaterende dat het waarborgen van diverse perspectieven binnen het wetenschappelijk
onderwijs een absolute noodzakelijkheid dient te zijn;


verzoekt de regering, de VSNU op te dragen een meldpunt in te richten en een ombudsman
aan te stellen ten behoeve van studenten, medewerkers, docenten en hoogleraren die
zich op welke wijze dan ook belemmerd voelen in hun recht op academische vrijheid
en de uitoefening van het vrije woord,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen c.s. over kennisdeling met het mkb

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 171
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een visie rondom praktijkgericht onderzoek uitwerkt
en daar de Kamer over zal informeren;


constaterende dat publiek-private samenwerking belangrijk is, al helemaal voor het
praktijkgericht onderzoek door hogescholen;


constaterende dat het mkb veel baat kan hebben bij een goede kennisdeling;

verzoekt de Minister om, in haar visie rondom praktijkgericht onderzoek het mkb en
kennisdeling met het mkb expliciet op te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Amhaouch
Bruins

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen/Tielen over diversiteit bij de toekenning van wetenschapsmiddelen

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 172
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer later dit jaar de wetenschapsbrief ontvangt en hierin onder
andere de criteria voor toekenning van middelen met betrekking tot de Nationale Wetenschapsagenda
verder worden uitgewerkt;


constaterende dat veel nieuwe technologische ontwikkelingen ook maatschappelijke vraagstukken
opleveren;


constaterende dat de Minister heeft aangegeven, zonder verdere onderbouwing of invulling,
het criterium «diversiteit» te willen hanteren bij de toekenning van middelen;


verzoekt de Minister om, in de wetenschapsbrief terug te koppelen hoe zij bevordert
dat binnen het deel «bèta techniek» er ruimte is voor onderzoek rond «techniek en
maatschappij» (deel van de Nationale Wetenschapsagenda) en dat de Minister in de wetenschapsbrief nader uiteen zet hoe zij denkt het
criterium «diversiteit» bij de toekenning van wetenschapsmiddelen toe te (laten) passen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over afspraken over de verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 173
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wanneer het
gaat om onafhankelijke wetenschap het advies geeft om universiteiten en hun opdrachtgevers
een verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid te laten onderschrijven;


van mening dat de onafhankelijkheid en wetenschappelijkheid van Nederlandse publiek
gefinancierde instellingen gegarandeerd moet worden;


verzoekt de regering, hetzij door bindende afspraken met universiteiten en hogescholen,
hetzij met wetgeving, het algemeen gebruik van de verklaring van wetenschappelijke
onafhankelijkheid bij onderzoeksopdrachten te bewerkstelligen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins c.s. over onderzoek naar herwaardering van vrije competitie

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 167
MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de «open competitie» of «vrije competitie» in de tweede geldstroom
een goed instrument is om bij wetenschapsfinanciering tot scherpe keuzes te komen
op basis van (met name) wetenschappelijke kwaliteit;


constaterende dat de vrije competitie onder wetenschappers altijd een zeer gewaardeerd
en geaccepteerd instrument is geweest;


constaterende dat in sommige wetenschapsdomeinen de vrije competitie als instrument
in het verleden geheel was wegbezuinigd;


constaterende dat in een wetenschapsdomein als de humaniora de vernieuwingsimpuls
welhaast nog de enige manier is om een aio-positie te financieren;


constaterende dat in het regeerakkoord staat «De vrije competitie blijft in stand»;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de vrije competitie een herwaardering
kan krijgen en hoe ook in de toekomst voldoende ruimte kan worden gegeven aan de financiering
van vrij en ongebonden onderzoek in alle wetenschappelijke disciplines;


verzoekt de regering voorts, te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door het Rathenau
Instituut, wat de optimale verhouding is in omvang tussen instroom (talentprogramma's,
vernieuwingsimpuls) en vrije competitie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins
Özdil
Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over wijziging van het bestedingsplan wetenschapsbudget

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 174
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit signalen van universiteiten en studenten blijkt dat met name bij
de geesteswetenschappen de financiële nood hoog is, zowel binnen onderwijs als onderzoek;


overwegende dat het Rathenau Instituut constateert dat de ontwikkeling van de lectoraten
op hogescholen traag gaat, hun inbedding in het onderwijs zeer beperkt is en dat een
visie mist op de verdere onderzoeksfunctie van hogescholen;


van mening dat de 60 miljoen die binnen de sectorplannen voor onderzoek op het gebied
van bèta en techniek is gereserveerd rechtvaardig is, maar dat de 10 miljoen die dan
overblijft voor SSH (sociale wetenschappen en geesteswetenschappen) wel karig is ten
opzichte van de hoge nood;


verzoekt de regering, het bestedingsplan wetenschapsbudget als volgt te wijzigen:
door de investeringen in wetenschap via de sectorplannen met 5 miljoen structureel
te verhogen, specifiek te gebruiken voor het sectorplan SSH, en dit te bekostigen
door de geplande investeringen in praktijkgericht onderzoek structureel met 5 miljoen
te verlagen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Meenen over ondersteunen van universiteiten bij verwerven van patenten

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 175
MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat extra publiek geld geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek;

overwegende dat verwacht mag worden dat met deze publieke investeringen nieuwe vindingen
en innovaties gerealiseerd zullen worden;


overwegende dat patenten voor universiteiten en onderzoeksinstituten een belangrijke
bron van private financiering kunnen zijn;


verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze universiteiten en onderzoeksinstituten
maximaal ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden bij het verwerven, onderhouden
en benutten van patenten en de Kamer daarvoor nog dit jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Tielen/Van der Molen over voorkomen van zelfcensuur en beperking van diversiteit

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 176
MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er altijd plek moet zijn voor het vrije woord in de wetenschap, gedreven
door nieuwsgierigheid en waarheidsvinding;


van mening dat de vrije wetenschap nooit gehinderd mag worden door verschillen in
morele of politieke meningen;


constaterende dat er voorbeelden zijn van controversiële sprekers en open debatten
waar geen ruimte voor bleek aan universiteiten;


van mening dat het beschermen en verbeteren van het vrije woord in de wetenschap continu
onderhoud, debat en verkenning nodig heeft;


verzoekt de regering, universiteiten en kennisinstituten op te roepen aandacht te
houden voor het voorkomen en terugdringen van zelfcensuur en beperking van diversiteit
van perspectieven in de wetenschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Van der Molen
Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Tielen/�zdil over vergroten van de bijdrage van het bedrijfsleven aan R&D

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 177
MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Europees verband is afgesproken om in 2020 2,5% van het bruto
binnenlands product (bbp) te besteden aan R&D;


constaterende dat dit percentage alleen maar zal dalen richting 2020;

constaterende dat Nederlandse bedrijven fors minder investeren in R&D dan in onze
Europese buurlanden;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de bijdrage van het bedrijfsleven
kan worden vergroot,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul c.s. over effecten van het lerarentekort op kansengelijkheid en segregatie

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 310
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige en toenemende tekort aan leraren ook een negatieve bijdrage
kan leveren aan de kansengelijkheid voor leerlingen en gevolgen kan hebben voor de
segregatie;


constaterende dat het onderwijsjaarverslag over 2016/2017 van de inspectie Onderwijs
stelt dat tekort in leraren op termijn ook tot beperkingen in kansen kan gaan leiden;


constaterende dat het onderwijsjaarverslag ook stelt dat scholen met een «meer uitdagende
leerlingenpopulatie sneller last hebben van het plaatselijk steeds nijpender wordende
lerarentekort»;


verzoekt de regering, specifiek onderzoek te doen naar de effecten van het lerarentekort
op de kansengelijkheid voor kinderen en de segregatie en de Kamer hierover voor de
komende begroting te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul/Westerveld over een investeringsagenda leraren

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 311
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderwijsraad in zijn recente brandbrief aan de Minister over
het nijpende en omvangrijke lerarentekort stelt dat de relatief lage salarissen in
met name het primair onderwijs het lerarenberoep onvoldoende aantrekkelijk maken;


constaterende dat de Onderwijsraad in het najaar met een advies voor de lange termijn
komt met het oog op het aantrekken van voldoende en goede leraren voor de klas;


verzoekt de regering, een investeringsagenda leraren, met onder andere aandacht voor
de lerarensalarissen, voor de komende jaren voor te bereiden, zodat we in de komende
jaren zeker kunnen zijn van voldoende en goede leraren voor de klas,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over instellen van een taskforce lerarentekort

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 312
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderwijsraad in zijn recente brandbrief aan de Minister over het
lerarentekort stelt dat de kwaliteit van het onderwijs – en daarmee het lerarentekort
– de hele samenleving raakt en dus ook interdepartementaal opgepakt dient te worden;


constaterende dat de Onderwijsraad een taskforce lerarentekort voorstelt om een impuls
te geven aan het oplossen van de lerarentekorten met een regierol voor de Minister
voor onderwijs en een rol voor meerdere ministeries gezien de maatschappelijke impact
van het lerarentekort;


verzoekt de regering, het instellen van een dergelijke – interdepartementale – taskforce
voor te bereiden en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over gelijke waardering van leraren in primair en voortgezet onderwijs

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 313
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe onderhandelaarsakkoord primair onderwijs een geactualiseerde
functiewaardering omvat die gelijkstaat aan die van leraren in het voortgezet onderwijs;


van mening dat bij een gelijke zwaarte in dezelfde sector ook gelijke waardering in
de vorm van salaris hoort;


constaterende dat de huidige financiering van het primair onderwijs het bereiken van
een akkoord hierover tussen werkgevers en werknemers onmogelijk maakt;


verzoekt de regering, stappen te ondernemen om in de huidige kabinetsperiode te komen
tot een gelijke waardering, oftewel salaris, van leraren in het primair en voortgezet
onderwijs nu de functiewaardering gelijkgetrokken is,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over versterken van de inspraak van leraren bij uitwerking cao-afspraken

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 315
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lerarenteams een belangrijke rol hebben bij de besteding van de
middelen van het werkdrukakkoord;


overwegende dat inspraak van het onderwijspersoneel bijdraagt aan de kwaliteit van
het onderwijs en het draagvlak voor afspraken;


verzoekt de regering, de ervaringen bij het werkdrukakkoord te gebruiken om met voorstellen
te komen om de inspraak van lerarenteams te versterken bij de uitwerking van de afspraken
in de cao,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over goede voorbeelden om segregatie in het onderwijs te voorkomen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mate van tweedeling in het onderwijs erg verschilt per gemeente;

overwegende dat het van belang is dat in elke gemeente segregatie in het onderwijs
wordt voorkomen;


verzoekt de regering, de goede voorbeelden van gemeenten om segregatie in het onderwijs
te voorkomen te inventariseren en de uitkomsten te gebruiken om ervoor te zorgen dat
andere gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties beter weten wat ze moeten doen
om segregatie aan te pakken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over opnieuw kijken naar de investeringen in het onderwijs

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goed onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen;

constaterende dat uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs
onder druk staat;


overwegende dat investeren in het onderwijs rendeert;

verzoekt de regering om, als de inspectie volgend jaar concludeert dat de onderwijsresultaten
achterblijven, opnieuw te kijken of de investeringen in het regeerakkoord voldoende
zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Kuik/Rog over trainees vooral op scholen in achterstandswijken inzetten

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN ROG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Trainees in het onderwijs (voorheen Eerst De Klas) studenten stimuleert
om in twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid te halen en zich daarnaast te verdiepen
in zaken als leiderschap of onderzoek;


tevens overwegende dat dit een goed instrument is om het lerarentekort in algemene
zin aan te pakken, maar dat de Inspectie van het Onderwijs constateert dat vooral
scholen in achterstandswijken met een moeilijker leerlingenpopulatie de gevolgen van
het lerarentekort zullen voelen;


constaterende dat het Britse voorbeeld Teach First vooral gericht was op het vergroten
van het aantal goede docenten op scholen in achterstandswijken en een groot deel van
de studenten na Teach First ook werkzaam blijft op deze scholen;


verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Trainees in het onderwijs en zijn partners
over de mogelijkheid dat trainees vooral op scholen in achterstandswijken terechtkomen,
en de Kamer daarover voor het eind van het jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuik
Rog

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over een breed aanvalsplan om sociaal-economische segregatie tegen te gaan

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 15
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs de toenemende
sociaaleconomische segregatie als grote dreiging voor het onderwijs signaleert;


constaterende dat een brede aanpak op dit punt ontbreekt;

constaterende dat sociaaleconomische segregatie zowel maatschappelijk als in het onderwijs
grote gevaren met zich meebrengt;


verzoekt het kabinet, voor de komende begrotingsbehandeling een breed aanvalsplan
te formuleren om scholen met een sociaaleconomisch zwakkere populatie te ondersteunen
en segregatie tegen te gaan;


verzoekt het kabinet tevens, hierbij te reageren op voorstellen als dubbele wachtlijsten,
het stimuleren van oudercollectieven tegen segregatie, kleinere klassen op scholen
met een sociaaleconomisch zwakkere populatie, het stimuleren van zomerscholen en het
aantrekken van de beste leraren voor deze scholen, en succesvolle lokale initiatieven
in kaart te brengen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat via een lerarenopleiding het mogelijk is om in dertien maanden 240
studiepunten te halen;


overwegende dat dit uit zou moeten komen op zeventien uur per dag studeren zonder
weekenden en vakantie;


overwegende dat leerkracht een zeer verantwoordelijk beroep is waarvan de kwaliteit
geborgd dient te worden;


spreekt uit dat een opleiding van 240 ECTS in dertien maanden geen recht doet aan
zowel het stelsel van studiepunten als de complexiteit van het beroep van leraar;


verzoekt de regering, soortgelijke spoedcursussen naar het leraarschap te inventariseren
en hierbij te bezien of die inhoud voldoende opleidt voor het leraarschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil over de toepassing van de minimumuren-normen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 646
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede participatie van de medezeggenschap een vereiste is om de kwaliteitsafspraken
in het sectorakkoord te realiseren;


constaterende dat minimumurennormen zijn overeengekomen over de inzet van de centrale
medezeggenschap in het sectorakkoord hoger onderwijs;


overwegende dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt over de controle van de toepassing
van de minimumurennormen;


verzoekt de regering om, binnen een redelijke termijn na intreding van de kwaliteitsafspraken
te rapporteren hoe instellingen de minimumurennormen toepassen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen over mantelzorgende studenten

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 647
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogescholen en universiteiten conform de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs verplicht zijn om bepaalde gegevens over de aard en besteding van het profileringsfonds
op te nemen in het jaarverslag en dat dit nog niet op alle instellingen op een vergelijkbare
manier plaatsvindt;


constaterende dat mantelzorgende studenten momenteel een vrij onzichtbare groep zijn
en dat zij ook aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds;


verzoekt de regering om, de instellingen erop te wijzen dat mantelzorgende studenten
onderdeel uitmaken van de Regeling Profileringsfonds;


verzoekt de regering tevens om, ervoor zorg te dragen dat in het jaarverslag ook de
mantelzorgende studenten worden meegenomen en daartoe in gesprek met de VH en VSNU
te gaan voor rapportage van het profileringsfonds op basis van een standaardmodel,
waarbij mantelzorgende studenten onder het onderdeel «studenten met overmacht» in
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten vallen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Tielen over kwaliteitsafspraken vooraf door de NVAO laten controleren

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 643
MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogeronderwijsinstellingen in samenspraak met studenten kwaliteitsafspraken
maken met betrekking tot de besteding van de middelen die vrijkomen door het studievoorschot;


constaterende dat het Ministerie van OCW financiële consequenties verbindt aan het
al dan niet in voldoende mate realiseren van de kwaliteitsafspraken;


overwegende dat voor het vaststellen of dit het geval is, essentieel is dat de gemaakte
kwaliteitsafspraken meetbaar zijn en bijdragen aan de door de onderwijsinstellingen
zelf gestelde doelstellingen;


overwegende dat bij de eerder afgesproken voorinvesteringen het voor de Algemene Rekenkamer
onmogelijk te controleren bleek of de toegezegde voorinvesteringen waren behaald,
door een gebrek aan duidelijke en meetbare afspraken;


van mening dat zo'n situatie dient te worden voorkomen bij de kwaliteitsafspraken;

verzoekt de regering vooraf door de NVAO te laten controleren of de kwaliteitsafspraken
die op instellingsniveau zijn gemaakt meetbaar zijn én of deze bijdragen aan de kwaliteitsdoelen
die de instellingen en hun partners zelf gesteld hebben, zodat tijdige aanpassingen
mogelijk zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Tielen/Bruins over het profileringsfonds meer bekendheid geven

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 644
MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN BRUINS

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrag dat in het profileringsfonds van onderwijsinstellingen
beschikbaar is, is bedoeld voor zowel studenten die onvrijwillig vertraging oplopen
als voor studenten die vertraging oplopen door bijvoorbeeld een bestuursjaar;constaterende dat dit fonds door weinig van de studenten die onvrijwillig
vertraging oplopen door bijvoorbeeld een functiebeperking of mantelzorg, wordt gebruikt;


verzoekt de regering om, in overleg met de instellingen, het profileringsfonds in
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) meer bekendheid
te geven onder studenten die onvrijwillig studievertraging oplopen en ervoor te zorgen
dat studenten ook lopende het studiejaar een beroep kunnen doen op dit fonds,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Bruins

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil over een eerste beeld van de besteding van de studievoorschotmiddelen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 645
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de sectorakkoorden hoger onderwijs is afgesproken dat de beoordeling
van de realisatie van de plannen studievoorschotmiddelen van de individuele instellingen
niet eerder dan in het najaar van 2022 plaatsvindt;


overwegende dat instellingen in eerste instantie zelf de balans opmaken over de realisatie
van de plannen;


overwegende dat de Algemene Rekenkamer eerder vaststelde dat ten minste 330 miljoen
euro van de beloofde voorinvesteringen door onderwijsinstellingen niet te achterhalen
zijn;


overwegende dat de Minister hoger onderwijsinstellingen opnieuw veel ruimte biedt
om decentraal de investeringen vorm te geven;


verzoekt de Minister, de NVAO te vragen om, gebruikmakend van de jaarverslagen 2019
van de individuele instellingen, in het landelijk beeld van de stand van zaken van
de kwaliteitsafspraken dat de NVAO in het najaar van 2020 opmaakt, een eerste beeld
te geven of de investeringen uit de studievoorschotmiddelen aan de beoogde voornemens
zijn besteed,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil/Tielen over vervolgprogramma voor werving en binding van internationaal talent

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 61
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN TIELEN

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de economische effecten van binnenkomend talent jaarlijks ten minste
1,6 miljard euro bedragen;


overwegende dat het regeerakkoord de ambitie uitspreekt om internationaal talent te
behouden;


overwegende dat het ROA op korte termijn al grote tekorten voorziet in diverse sectoren;

overwegende dat het «Make it in the Netherlands!»-programma bewezen successen heeft
geboekt op dat gebied;


overwegende dat een succesvolle vergelijkbare nieuwe aanpak gecoördineerde inzet vereist;

overwegende de aanbevelingen van de commissie-Buijink, de AWTI, VSNU en VH, VNO-NCW,
het Netwerk Kennissteden, de Talent Coalition en de SER hieromtrent;


verzoekt de Minister, samen met haar collega's van EZ, BZK en SZW te verkennen op
welke wijze een vervolgprogramma gericht op werving en binding van internationaal
talent in gang gezet kan worden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie �zdil over een jaarlijks beeld van integratie- en behoud van internationale studenten in Nederland

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 62
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna 90.000 internationale studenten een volledige bachelor- of
masterstudie volgen in Nederland;


overwegende dat dat aantal naar verwachting verder zal toenemen;

overwegende dat het scheppen van de juiste randvoorwaarden essentieel is voor het
aantrekken en behouden van internationaal talent;


overwegende dat uit een inventarisatie door het ISO, de LSVb en ESN Nederland blijkt
dat het welzijn van internationale studenten in Nederland ondermaats of zorgwekkend
is;


overwegende dat deze inventarisatie nog geen volledig representatief beeld geeft van
de situatie;


verzoekt de regering, jaarlijks onderzoek te laten doen naar de belevenissen en het
welzijn van internationale studenten in Nederland,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen over taalkeuze en naamgeving van opleidingen in relatie tot arbeidsmarktperspectief

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 63
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel Nederlandstalige opleidingen zijn die voor een Engelstalige
naam gekozen hebben;


constaterende dat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de CDHO, gevraagd wordt
om in de macrodoelmatigheidsadviezen voor nieuwe opleidingen voortaan expliciet mee
te nemen of de taalkeuze van opleidingen afdoende aansluit op het arbeidsmarktperspectief,
en dat de Beleidsregel macrodoelmatigheid hoger onderwijs hiertoe wordt aangepast;


constaterende dat de NVAO is gevraagd voor wat betreft bestaande opleidingen de taalkeuze
van de opleiding en de taalvaardigheid van docenten in het accreditatiekader op te
nemen als aandachtspunt bij de kwaliteitsbeoordeling, indien de onderwijstaal afwijkt
van het Nederlands;


verzoekt de regering om, in de uitwerking van de Beleidsregel macrodoelmatigheid de
CDHO voor nieuwe opleidingen zowel te laten kijken naar de taalkeuze als naar de naamgeving
van de opleiding in relatie tot het arbeidsmarktperspectief,


verzoekt de regering tevens om, te onderzoeken of de NVAO in het kader van de kwaliteitsbeoordeling
ook een rol kan krijgen in de beoordeling van de taal van de opleidingsnaam van bestaande
opleidingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140