27 830
Materieelprojecten


Nr. 256
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er discussie is over onder meer het aantal mariniers dat de actieve
dienst verlaat in verband met de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van
Doorn naar Vlissingen alsook dat het kabinet heeft toegezegd daarover nadere informatie
te zullen verstrekken;


overwegende dat het tijdig verschaffen van duidelijkheid omtrent zaken als bijvoorbeeld
extra (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen bij bedoelde verhuizing van belang is voor
een eventueel besluit omtrent het al dan niet verlaten van de actieve dienst en ook
anderszins past bij goed werkgeverschap;


verzoekt het kabinet, op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers van desbetreffende
medewerkers in overleg te treden omtrent bovenbedoelde, en bijvoorbeeld in een sociaal
plan of sociaal statuut neer te leggen, regelingen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Karabulut