27 830
Materieelprojecten


Nr. 255
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse krijgsmacht niet wordt ingezet ter onderdrukking
van minderheden zoals joden, christenen, atheïsten, homo's enzovoort;


overwegende dat verschillende landen van de Organisation for Islamic Cooperation wel
joden, christenen, atheïsten, homo's en andere minderheden onderdrukken;


verzoekt de regering om, geen militair materieel, of onderdelen daarvan, meer te verkopen
aan landen die lid zijn van de OIC;


verzoekt de regering, bij de verkoop van militair materieel aan landen die geen lid
zijn van de OIC, in de verkoopcontracten een kettingbeding op te nemen met als strekking
dat het militair materieel in geen geval mag worden doorverkocht, in bruikleen gegeven
of op enige andere manier ter beschikking mag worden gesteld of terecht mag komen
in landen die lid zijn van de OIC,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk