27 830
Materieelprojecten


Nr. 254
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering op basis van de Defensienota met diverse A-brieven in
het kader van het Defensie Materieel Proces (DMP) bij de Kamer het voornemen heeft
aangekondigd om in totaal miljarden te investeren in nieuw defensiematerieel en dat
bij een aantal projecten wordt aangegeven dat de A-brief niet zal worden opgevolgd
door een B-brief vanwege mandatering of het slechts bestaan van een enkele reële verwervingsoptie;


overwegende dat het van belang is voor adequate controle op grote bestedingen aan
defensiematerieel dat de Kamer ook bij een gemandateerd project of indien geen B-brief
wordt verzonden zo veel als redelijkerwijs mogelijk moet worden geïnformeerd over
risico's en alternatieven en zich moet kunnen uitspreken over het behandelingstraject;


verzoekt de regering, bij gemandateerde materieelverwervingsprojecten van Defensie
met een financiële omvang van meer dan 100 miljoen de A-brieven ter behandeling aan
de Kamer voor te leggen en geen onomkeerbare stappen te zetten, voorafgaand aan deze
behandeling, voor dergelijke projecten, of indien geen B-brief wordt verzonden in
de A-brief uitgebreid te informeren over de risico's van het project en het al dan
niet voorhanden zijn van verwervingsalternatieven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks