27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 85
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voor- en vroegschoolse educatie een grote bijdrage kan leveren
aan het tegengaan van ongelijke kansen en het voorkomen van onderwijsachterstanden
op jonge leeftijd;


overwegende dat de aangenomen motie-Yücel c.s. van juni 2016 de regering vroeg kleinere
gemeentes beter in staat te stellen om goede vve-plekken aan te bieden voor kinderen
met achterstanden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het budget van grotere gemeentes
en zonder dat er wordt bezuinigd op het onderwijsachterstandenbeleid;


verzoekt de regering om, deze Kameruitspraak gestalte te geven op een wijze waarbij
gemeenten hun vve-voorzieningen kunnen handhaven en daar geen voorzieningen hoeven
te worden afgebroken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul