27 020 Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 82 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat één integrale voorziening kansenongelijkheid verkleint en de doorgaande
ontwikkellijn naar de basisschool versterkt;


constaterende dat hier bijzonder veel draagvlak voor is bij de brancheorganisaties kinderopvang, gemeenten én het onderwijsveld;

overwegende dat het kabinet verschillende scenario's heeft uitgewerkt over voorschoolse
educatie, maar dat een model met een integrale voorziening ontbreekt;


verzoekt de regering, inzichtelijk te maken wat de educatieve, maatschappelijke en
financiële gevolgen zijn van één integrale voorziening voor alle peuters,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint
Van den Hul