27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 81
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanwege herverdeeleffecten de mogelijkheid bestaat dat sommige
scholen minder geld zullen ontvangen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden
bij hun leerlingen;


constaterende dat er in februari een werkdrukakkoord is gesloten waardoor scholen
extra geld kunnen krijgen voor het verlagen van de werkdruk;


verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat op scholen met een groot aantal leerlingen
met een risico op een onderwijsachterstand de huidige middelen voor het bestrijden
van onderwijsachterstanden gelijk blijven, zodat scholen niet gedwongen worden tot
een keuze tussen het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanpakken van de
werkdruk,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul