27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 80
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de G37 met de bestuursafspraken voor vve-beleid een kwaliteitsslag
hebben gemaakt en er veel initiatieven zijn gestart om onderwijsachterstanden te bestrijden,
inclusief brede voorzieningen voor peuters;


overwegende dat met de keuze voor één van de vijf scenario's herverdeeleffecten ontstaan
en daardoor opgestarte initiatieven mogelijk zullen verdwijnen doordat er geen geld
meer voor is;


verzoekt de regering, in kaart te brengen wat er in de G37 aan banen en voor- en vroegschoolse
voorzieningen gaat verdwijnen als gevolg van de keuze voor een bepaalde variant,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul