22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 63
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel Nederlandstalige opleidingen zijn die voor een Engelstalige
naam gekozen hebben;


constaterende dat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de CDHO, gevraagd wordt
om in de macrodoelmatigheidsadviezen voor nieuwe opleidingen voortaan expliciet mee
te nemen of de taalkeuze van opleidingen afdoende aansluit op het arbeidsmarktperspectief,
en dat de Beleidsregel macrodoelmatigheid hoger onderwijs hiertoe wordt aangepast;


constaterende dat de NVAO is gevraagd voor wat betreft bestaande opleidingen de taalkeuze
van de opleiding en de taalvaardigheid van docenten in het accreditatiekader op te
nemen als aandachtspunt bij de kwaliteitsbeoordeling, indien de onderwijstaal afwijkt
van het Nederlands;


verzoekt de regering om, in de uitwerking van de Beleidsregel macrodoelmatigheid de
CDHO voor nieuwe opleidingen zowel te laten kijken naar de taalkeuze als naar de naamgeving
van de opleiding in relatie tot het arbeidsmarktperspectief,


verzoekt de regering tevens om, te onderzoeken of de NVAO in het kader van de kwaliteitsbeoordeling
ook een rol kan krijgen in de beoordeling van de taal van de opleidingsnaam van bestaande
opleidingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen