22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 61
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN TIELEN

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de economische effecten van binnenkomend talent jaarlijks ten minste
1,6 miljard euro bedragen;


overwegende dat het regeerakkoord de ambitie uitspreekt om internationaal talent te
behouden;


overwegende dat het ROA op korte termijn al grote tekorten voorziet in diverse sectoren;

overwegende dat het «Make it in the Netherlands!»-programma bewezen successen heeft
geboekt op dat gebied;


overwegende dat een succesvolle vergelijkbare nieuwe aanpak gecoördineerde inzet vereist;

overwegende de aanbevelingen van de commissie-Buijink, de AWTI, VSNU en VH, VNO-NCW,
het Netwerk Kennissteden, de Talent Coalition en de SER hieromtrent;


verzoekt de Minister, samen met haar collega's van EZ, BZK en SZW te verkennen op
welke wijze een vervolgprogramma gericht op werving en binding van internationaal
talent in gang gezet kan worden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Tielen