21 501-33
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie


Nr. 786
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de Telecomraad op 2-3 december 2019 zal worden gesproken
over de e-Privacyverordening, mogelijk met als doel te komen tot een algemene oriëntatie;


overwegende dat de e-Privacyverordening ziet op privacy en elektronische communicatie,
waaronder cookies en zogeheten cookiewalls;


overwegende dat onder het huidige voorstel over de e-Privacyverordening de invoering
van cookiewalls weer wordt toegestaan, wat gevolgen heeft voor internetgebruikers;


verzoekt de regering, binnen Nederland een dialoog te starten over het al dan niet
gebruiken van cookiewalls,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Berg
Weverling