21 501-30
Raad voor Concurrentievermogen 


Nr. 441
MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 25 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Brussel na de Algemene verordening gegevensbescherming nu wordt
gesproken over invoering van de e-Privacyverordening, die gaat over vertrouwelijkheid van communicatie en tevens over privacy
en die naar verwachting grote impact op het Nederlandse bedrijfsleven heeft;


overwegende dat het Nederlandse bedrijfsleven het afgelopen jaar vanwege de AVG al
volop aanpassingen heeft moeten doen en het kabinet bezig is met een eerste evaluatie
conform de motie-Koopmans c.s. (34 851, nr. 19);


overwegende dat het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie expliciet de
ambitie heeft opgenomen om een goede aansluiting te vinden tussen de e-Privacyverordening
en de AVG;


verzoekt de regering, artikelsgewijs de samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG
nader inzichtelijk te maken, voorts ter voorkoming van schade voor het Nederlandse
mkb een mkb-toets voor e-Privacy uit te voeren, de Kamer over beide zaken op de hoogte
te brengen, tevens de uitkomsten te betrekken bij verdere onderhandelingen over de
e-Privacyverordening en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de Europese
Raden en werkgroepen en aldaar niet langer aan te dringen op spoedige aanname van
deze verordening,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer